Platforma zakupowa

Wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie kary nałożonej przez UOKiK

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 28/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. informuje, iż Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („SOKiK”) w sprawie o sygn. akt: XVII AmA 148/13, wyrokiem z dnia 17 marca 2014 r. uchylił decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) nr DOK-3/2009. Od powyższego wyroku przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w dniu 7 lipca 2009 r. Prezes UOKiK wydał decyzję nr DOK-3/2009, w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję odmowę świadczenia przez Spółkę usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów Spółki, oraz nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 60.362.072 zł. Decyzja ta została utrzymana w mocy wyrokami SOKiK oraz Sądu Apelacyjnego. W związku z tym, że decyzja stała się ostateczna, Spółka zapłaciła wyżej wymienioną karę w całości, składając jednocześnie w dniu 20 sierpnia 2012 r. skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W dniu 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy postanowieniem przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną Spółki. Po rozpoznaniu sprawy na rozprawie w dniu 3 października 2013 r. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i poprzedzający go wyrok SOKiK. Sprawa została przekazana przez Sąd Najwyższy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.