Platforma zakupowa

Wyrok sądu drugiej instancji w sprawie kary nałożonej przez Prezesa UOKiK

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r., nr 16/2014 z dnia 17 marca 2014 r., nr 52/2014 z dnia 23 sierpnia 2014 r., nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. oraz nr 30/2018 z dnia 15 października 2018 r. W dniu dzisiejszym Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) powziął informację od pełnomocnika o wyroku wydanym w dniu 11 października 2022 r. przez Sąd Najwyższy w sprawie I NSKP 16/21, w którym Sąd Najwyższy:

a) oddalił skargę kasacyjną PKP CARGO S.A.,
b) zasądził od PKP CARGO S.A. na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów („Prezesa UOKiK”) kwotę 540 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła zarzutu nadużycia przez Spółkę pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych i ma już długą historię:

1) w dniu 7 lipca 2009 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję odmowę świadczenia przez Spółkę usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów Spółki oraz nałożył na Spółkę karę pieniężną
w wysokości 60.362.072 złotych,

2) decyzja ta została podtrzymana przez Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Sąd Okręgowy
w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („SOKiK”),

3) na mocy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r., zostały uchylone wyroki sądów I. oraz II. instancji,

4) w dniu 17 marca 2014 r. SOKiK uchylił Decyzję Prezesa UOKiK z 7 lipca 2009 r.,

5) w związku z tym, w dniu 3 grudnia 2013 r. Prezes UOKiK zwrócił Spółce zapłaconą karę pieniężną, a w dniu 4 sierpnia 2014 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 12.555.311 złotych, która stanowiła zwrot odsetek od wspomnianej kary,

6) po ponownym przeprowadzeniu postępowania, dnia 31 grudnia 2015 r. Prezes UOKIK wydał decyzję nr DOK-5/2015, w której:

stwierdził nadużywanie przez Spółkę pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych, polegające na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji, poprzez wprowadzenie z dniem 1 maja 2006 r. zmian w „Zasadach sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP CARGO S.A.”
w szczególności zawartych w rozdziale I. tych zasad § 5 ust. 6 -10, które uprawniały Spółkę do odmowy podpisania umów specjalnych z przedsiębiorcami uznanymi za konkurentów Spółki,
stwierdził zaniechanie stosowania ww. praktyki z dniem 1 lipca 2007 r., oraz
nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 14.224.272,18 złotych (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote 18/100),

7) decyzja ta została zaskarżona przez Spółkę poprzez wniesienie odwołania do SOKiK
w dniu 4 lutego 2016 r.,

8) dnia 15 października 2018 r. SOKiK wydał wyrok, w którym oddalił odwołanie PKP CARGO S.A. i utrzymał w mocy Decyzję Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2015 r.,

9) w dniu 14 listopada 2018 r. Spółka wniosła apelację od ww. wyroku SOKiK,

10) w dniu 2 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił apelację PKP CARGO S.A. od wyroku SOKiK z dnia 15 października 2018 r. i utrzymał tym samym
w mocy Decyzję Prezesa UOKiK nr DOK-5/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.,

11) PKP Cargo S.A. uiściła całość kwot dla Prezesa UOKiK wynikających z decyzji nr DOK-5/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.,

12) od tego wyroku Sądu Apelacyjnego spółka PKP Cargo S.A. wniosła skargę kasacyjną, którą wspomnianym wyrokiem Sąd Najwyższy oddalił, co ostatecznie kończy postępowanie w sprawie.