Platforma zakupowa

Wyrażenie zgody na złożenie oferty dot. przewozów kolejowych realizowanych jako transporty wojskowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym przez „2 Regionalną Bazę Logistyczną” z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) w trybie zamówienia z wolnej ręki.
W związku z koniecznością modyfikacji niektórych założeń i brakiem rozstrzygnięcia wcześniejszego postępowania, w ramach którego Spółka składała ofertę o czym informowała raportem bieżącym nr 42/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku, Zamawiający zaprosił Spółkę do złożenia oferty w aktualnym postępowaniu, w którym wydłużył przewidywany czas obowiązywania umowy ramowej do 7 lat. Wykonanie usługi transportu kolejowego następować miałoby na podstawie zawartych przez PKP CARGO S.A. umów realizacyjnych.

Przedmiotem obecnego postępowania nadal jest świadczenie usług transportu kolejowego na rzecz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, z podziałem na 2 części:
Zadanie nr 1 – transport krajowy,
Zadanie nr 2 – transport międzynarodowy.
O dalszych rozstrzygnięciach dot. postępowania Spółka poinformuje oddzielnym komunikatem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR