Platforma zakupowa

Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Forespo Poland S.A.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 46/2019 z dnia 16 września 2019 roku oraz nr 43/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. („Rada Nadzorcza”) zgody na zawarcie umów z Forespo Poland S.A. („Forespo”) dotyczących nabycia nieruchomości i ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. oraz zaciągnięcia przez PKP CARGO S.A. zobowiązania w łącznej kwocie 7 380 000,00 EUR brutto.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na:

– nabycie przez PKP CARGO od Forespo praw użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości za łączną cenę w kwocie 6 455 262,01 EUR brutto;

– nabycie przez PKP CARGO od Forespo ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. za łączną cenę w kwocie 924 737,99 EUR brutto;

– zawarcie przez PKP CARGO i Forespo („Strony”) Warunkowej Umowy Sprzedaży Nieruchomości oraz Warunkowej Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości oraz Warunkowej Umowy Sprzedaży Ruchomości;

– zawarcie przez Strony Umowy Przenoszącej Własność Nieruchomości po spełnieniu się warunków zawieszających, określonych w Warunkowej Umowy Sprzedaży Nieruchomości oraz Warunkowej Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości.

Warunkowa Umowa Sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym, polegającym na niewykonaniu przez gminę Tryńcza prawa pierwokupu przysługującego gminie Tryńcza na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) w stosunku dwóch Nieruchomości, spośród siedmiu Nieruchomości objętych transakcją.

Przyrzeczona Umowa Sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem spełnienia się Warunku Zawieszającego Przedwstępnej Umowy Sprzedaży.

Warunki Zawieszające powinny ziścić się najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 roku. W ramach Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta również Umowa Sprzedaży Ruchomości.

Zawarcie Umowy Przenoszącej Własność Nieruchomości nastąpi niezwłocznie po spełnieniu się wszystkich Warunków Zawieszających, względnie po zrzeczeniu się ich przez PKP CARGO, nie później jednak niż w dniu 30 kwietnia 2022 r.

Łączna ostateczna cena sprzedaży nieruchomości i ruchomości objętych Umową Przenoszącą Własność Nieruchomości wynosi 7 380 000,00 EUR brutto.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR