Platforma zakupowa

Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez przyjęcie oferty i zawarcie umowy z PKP Energetyka S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Odbiorca”) informuje, iż w dniu 17 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania poprzez przyjęcie oferty i zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO S.A., a PKP Energetyka S.A. („Dostawca”).

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej („Energia Trakcyjna”) oraz świadczenie usług dystrybucji Energii Trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną pociągami należącymi do Odbiorcy oraz na potrzeby pociągów uruchamianych przez innych przewoźników z wykorzystaniem lokomotyw elektrycznych Odbiorcy, którzy nie są obciążani za zużywaną energię elektryczną na podstawie odrębnych umów. Umowa określa wielkość mocy umownej w okresie rozliczeniowym i prognozowaną wielkość zużycia Energii Trakcyjnej.

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 902 549 893,24 zł netto (1 110 136 368,68 zł brutto).

Cena sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorcy wyliczona jest zgodnie ze wzorem ustalonym dla lat 2021-2022. Model wyznaczania ceny energii obowiązującej w poszczególnych latach określa oferta sprzedaży energii elektrycznej, która stanowi integralną część Umowy.

Umowa określa, że w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w dniu złożenia oferty, cena energii elektrycznej zostanie skorygowana na zasadach określonych w Umowie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR