Platforma zakupowa

Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania dot. zawarcia umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. (,,Spółka”, ,,Kredytobiorca”) informuje, o iż w dniu 25 marca 2020 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zaciągniecie zobowiązania poprzez zawarcie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (,,Bank”, ,,EBI”) umowy kredytowej, na podstawie której udostępniony zostanie Spółce kredyt inwestycyjny (,,Kredyt”) do maksymalnej wysokości 200 mln EUR, przeznaczony na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego, z tym zastrzeżeniem, że uruchomienie kwoty kredytu na podstawie umowy z EBI powyżej 60 mln EUR wymaga uzyskania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zgodnie z treścią umowy, Kredyt będzie dostępny w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Odsetki od kredytu naliczane będą wg stałej lub zmiennej stopy procentowej. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, stopą mającą zastosowanie będzie WIBOR lub EURIBOR (rodzaj stopy referencyjnej ustalany w zależności od waluty wypłaty transzy kredytu) powiększony o marżę.

Kredyt nie będzie zabezpieczony na aktywach Spółki.

Pozostałe warunki umowy nie będą odbiegały od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych

Podstawa prawna: art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR