Platforma zakupowa

Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań dot. zawarcia umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. (,,Spółka”, ,,Kredytobiorca”) informuje, o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. w dniu 15 kwietnia 2019 r. zgody na zaciągnięcie zobowiązań poprzez:

– zawarcie z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (,,Bank”, ,,PEKAO”) dwóch umów kredytowych („Umowy”), na podstawie których udostępnione zostaną Spółce kredyty inwestycyjne (,,Kredyty”) do łącznej maksymalnej wysokości 250 mln zł, przeznaczone na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego i/lub finansowanie i/lub refinansowanie akwizycji/przejęć;

– zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (,,Bank”, ,,BGK”) dwóch umów kredytowych („Umowy”), na podstawie których udostępnione zostaną Spółce kredyty inwestycyjne (,,Kredyty”) do łącznej maksymalnej wysokości 250 mln zł, przeznaczone na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego i/lub finansowanie i/lub refinansowanie akwizycji/przejęć.

Zgodnie z treścią Umów, Kredyty będą dostępne od daty zawarcia Umów do dnia 31 grudnia 2019 r. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Kredytów w ratach na warunkach określonych w Umowach, przy czym całkowita spłata Kredytów powinna nastąpić najpóźniej do dnia 20 grudnia 2024 r.

Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytów jest równa zmiennej stopie WIBOR powiększonej o marżę Banku.

Umowy przewidują możliwość wcześniejszej spłaty Kredytów bez konieczności uiszczenia przez Kredytobiorcę dodatkowych opłat.

Kredyty nie są zabezpieczone na aktywach Spółki.

Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR