Platforma zakupowa

Wygaśnięcie okresu wyłączności na prowadzenie negocjacji ze wspólnikami spółki Advanced World Transport B.V.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji poufnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2014 z dnia 2 września 2014 r., Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2014 r. doszło do wygaśnięcia okresu wyłączności na prowadzenie ze wszystkimi wspólnikami spółki Advanced World Transport B.V. („AWT”) („Potencjalni Sprzedający”) negocjacji w sprawie potencjalnego nabycia przez Spółkę 100% udziałów w AWT („Potencjalna Transakcja”), który to został udzielony Spółce na podstawie wstępnego porozumienia z dnia 1 września 2014 r., zawartego między Spółką a Potencjalnymi Sprzedającymi.

Pomimo wygaśnięcia okresu wyłączności Spółka oraz Potencjalni Sprzedający postanowili prowadzić dalsze negocjacje na zasadzie niewyłącznej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).