Platforma zakupowa

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, w dniu 30 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę nr 1597/VI/2016, w której dokonała wyboru firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A za lata 2016 – 2018 oraz przeglądu półrocznych skróconych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. w latach 2016 – 2018 sporządzonymi zgodnie z MSSF.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.

Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.

Spółka nie korzystała wcześniej z usług tego podmiotu w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r. poz. 259 z póź. zm).