Platforma zakupowa

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B spółki PKP CARGO S.A

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP Cargo S.A. („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) na podstawie Uchwały nr 1264/2013 z dnia 29 października 2013 roku postanowił wprowadzić z dniem 30 października 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujące akcje Spółki oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPKPCR00011:

  • 43.338.000 (czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda; oraz
  • 15 (piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda.

Jednocześnie, Zarząd GPW postanowił notować w/w akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PKPCARGO” i oznaczeniem „PKP”.

Przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, tj. z dniem 29 października 2013 r.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim