Platforma zakupowa

Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 31/2017

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 26 października 2017 r., poniżej podaje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu PKP CARGO ds. Operacyjnych, Pana Witolda Bawora.

Pan Witold Bawor posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej na kierunku elektrotechnika. Od wielu lat związany z branżą kolejową, w tym z Grupą PKP CARGO. W latach 2006 – 2012 był Członkiem Zarządu ds. Eksploatacyjnych PKP CARGO. W latach 2012 – 2014 Dyrektor Zarządzający – Pełnomocnik Zarządu ds. Utrzymania. Od 2015 roku Pan Witold Bawor pełnił funkcję Członka Zarządu, a obecnie Prezesa Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Witold Bawor nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PKP CARGO, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1142).

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.).