Platforma zakupowa

Upływ terminu na osiągniecie porozumienia w sprawie utworzenia joint-venture z Minezit SE

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Minezit SE („MSE”) („Porozumienie z MSE”), Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Spółka”) informuje o upływie terminu na osiągnięcie konsensusu w sprawie utworzenia joint-venture  z MSE.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia z MSE, do dnia 30 września 2017 r. Spółka i MSE miały: (i) zakończyć negocjacje warunkowej umowy wspólników, (ii) określić wkład niepieniężny (aport), który miałby zostać wniesionym do joint-venture przez PKP CARGO, a także (iii) zakończyć negocjacje warunkowej umowy najmu zwrotnego, która miałaby być zawarta pomiędzy spółką joint-venture a PKP CARGO (razem jako: „Realizacja Projektu”).

W związku z brakiem Realizacji Projektu w terminie przewidzianym Porozumieniem z MSE, tj. do dnia 30 września 2017 r., od dnia 1 października 2017 r. zarówno PKP CARGO, jak i MSE ma prawo odstąpić od Porozumienia z MSE, co może skutkować zobowiązaniem PKP CARGO do zapłacenia na rzecz MSE ceny opcji sprzedaży 15.000 udziałów stanowiących 20% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Advanced World Transport B.V. („AWT”) w wysokości 27.000.000 EUR (słownie: dwudziestu siedmiu milionów euro) w terminie 20 dni roboczych od daty odstąpienia przez którąkolwiek ze stron.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.