Platforma zakupowa

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 12 maja 2014 r., wraz z wynikami głosowań.

Uchwała nr 4 dotycząca pkt 8 porządku obrad, uzasadnienie której stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu, została zgłoszona podczas obrad ZWZ na podstawie Art. 401 § 5 KSH przez akcjonariusza Spółki – PKP S.A.

Jednocześnie Zarząd PKP CARGO informuje, iż podczas obrad ZWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7), 8), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).