Platforma zakupowa

Uchwała ZWZ w sprawie nie wypłacania dywidendy za rok 2015

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 18 marca 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 31 marca 2016 r. niniejszym informuje, iż w dniu 11 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się w wnioskiem Zarządu PKP CARGO, podjęło uchwałę o pokryciu z zysków lat przyszłych straty netto poniesionej przez Spółkę w roku 2015 oraz nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382) oraz § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).