Platforma zakupowa

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie konwersji akcji imiennych serii C Spółki

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 listopada 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, podjął uchwałę dotyczącą konwersji akcji imiennych serii C Spółki na akcje na okaziciela. Zgodnie z uchwałą, Zarząd KDPW postanowił oznaczyć kodem PLPKPCR00045 1.448.902 akcje zwykłe na okaziciela Spółki, które powstaną w wyniku dokonania przez KDPW w dniu 3 listopada 2015 r. zamiany 1.448.902 akcji zwykłych imiennych Spółki oznaczonych kodem PLPKPCR00037.

Uchwała KDPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§34 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).