Platforma zakupowa

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie asymilacji akcji serii C z akcjami będącymi w obrocie giełdowym

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że uchwałą Nr 737/15 z dnia 3 listopada 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) postanowił dokonać w dniu 6 listopada 2015 r. asymilacji 1.448.902 akcji Spółki oznaczonych kodem PLPKPCR00045 z 43.338.015 akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPKPCR00011. W treści uchwały Zarząd KDPW stwierdza, iż z dniem 6 listopada 2015 r. kodem PLPKPCR00011 oznaczonych jest 44.786.917 akcji Spółki.

Uchwała KDPW weszła w życie z dniem podjęcia.

W związku z powyższym spełniony został warunek wprowadzenia akcji serii C Spółki do obrotu giełdowego, wskazany w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1104/2015 z dnia 3 listopada 2015 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 59/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

Podstawa prawna:
§34 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).