Platforma zakupowa

Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku wpłynęła do Spółki Uchwała Nr 800/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 28 października 2013 roku, na podstawie której KDPW postanowił dokonać w dniu 29 października 2013 roku asymilacji 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem PLPKPCR00029 z 18.069.007 (osiemnaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPKPCR00011. Akcje objęte asymilacją otrzymały kod PLPKPCR00011. W uchwale stwierdzono, że z dniem 29 października 2013 roku kodem PLPKPCR00011 oznaczonych jest 21.669.007 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, tj. z dniem 28 października 2013 r.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.