Platforma zakupowa

Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu giełdowego

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 listopada 2015 r. otrzymał Uchwałę nr 1104/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki („Uchwała”).

W treści Uchwały Zarząd GPW stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu GPW, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 1.448.902 akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 50 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLPKPCR00045.

Jednocześnie zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 6 listopada 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 6 listopada 2015 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLPKPCR00011.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§34 ust. 1 pkt 2 i 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).