Platforma zakupowa

Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 13 czerwca 2018 r., wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 8) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757).