Platforma zakupowa

Transakcja na akcjach PKP CARGO S.A. dokonana przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2014 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, zawartej przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki tj. spółka PKP S.A., w której członek Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi w skład organów zarządzających, w dniu 18 czerwca 2014 roku sprzedała 7.627.650 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 76,50 zł za akcję.

W zawiadomieniu zaznaczono, iż do sprzedaży akcji doszło w wyniku transakcji pakietowej posesyjnej przeprowadzonej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie została sporządzona w dniu 24 czerwca 2014 roku w Warszawie.

Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) w związku z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1950).