Platforma zakupowa

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – 27 marca 2024 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 27 maja 2024 r.
– Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r. – 23 sierpnia 2024 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 28 listopada 2024 r.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §62 ust.1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (”Rozporządzenie”), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 r. i II kwartał 2024 r.