Platforma zakupowa

Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2020 roku

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 23 marca 2020 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. –  21 maja 2020 r.

– Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. – 20 sierpnia 2020 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 20 listopada 2020 r.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §62 ust.1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (”Rozporządzenie”), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 r. i II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).