Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2022 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2022 r.:

– Przychody z tytułu umów z klientami: 5 390,1 mln zł;

– EBITDA: 1 066,3 mln zł;

– EBIT: 333,8 mln zł;

– wynik netto: 148,4 mln zł;

– masa towarowa: 100,6 mln ton;

– praca przewozowa: 27 008 mln tkm.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany w dniu 4 kwietnia 2023 r.