Platforma zakupowa

Sporządzenie eksertyzy dotyczącej poprawności metodycznej wyceny AWT B.V

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Spółka PKP CARGO S.A. zleciła sporządzenie ekspertyzy dotyczącej poprawności metodycznej wyceny AWT B.V. sporządzonej na potrzeby nabycia pakietu 80% udziałów tego przedsiębiorstwa przez PKP CARGO S.A. (zwanej dalej Ekspertyzą).

Przekazana dnia 04 lipca 2016r. Ekspertyza wykazała odstępstwa od metodyki szacowania wartości przedsiębiorstwa oraz błędy w założeniach do wyceny i w jej technice, które mogły wpłynąć na zawyżenie rekomendowanej wartości tego przedsiębiorstwa, co mogło spowodować, że wartość transakcji wykraczała poza poziom akceptowalny dla typowego, racjonalnie działającego inwestora.

O kolejnych działaniach podejmowanych przez PKP CARGO S.A., Spółka informować będzie w formie odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne