Platforma zakupowa

Spełnienie warunku zawieszającego w umowie nabycia udziałów w Orlen KolTrans sp. z o.o.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Emitent”, „PKP CARGO”) niniejszym informuje, że w dniu 24 lutego 2016 r. powziął informację o spełnieniu się drugiego z warunków zawieszających określonych w warunkowej zobowiązującej umowie sprzedaży 40.796 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 40.796.000 zł, stanowiących ok. 99,85% udziałów w kapitale zakładowym Orlen KolTrans sp. z o.o. („KolTrans”) („Udziały KolTrans”) zawartej pomiędzy PKP Cargotabor Usługi sp. z o.o. („PKP CU”), jako kupującym, PKP CARGO jako gwarantem oraz PKN Orlen S.A. („PKN Orlen”), jako sprzedającym („Umowa Sprzedaży”), w postaci zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian do umowy spółki KolTrans uzgodnionych w Umowie Sprzedaży dotyczących m.in. wygaśnięcia uprawnień przysługujących PKN ORLEN w zakresie powoływania i odwoływania członków organów KolTrans, z chwilą sprzedaży przez PKN ORLEN wszystkich posiadanych udziałów w kapitale zakładowym KolTrans.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 4 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).