Platforma zakupowa

Spełnienie się pierwszego z warunków zawieszających przewidzianych w warunkowej zobowiązującej umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia sp. z o.o.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Sztuka. 56 Ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje W bieżące i okresowe

W nawiązaniu zrobić raportu bieżącego nr 66/2015 Z dnia 16 listopada 2015 r. Zarząd spółki PKP CARGO SA ( „Emitent”, „PKP CARGO”) niniejszym informuje, že w dniu 21 Marca 2016 r. powziął: Informacje o spełnieniu SIĘ Pierwszego z warunków zawieszających określonych w zawartej Pomiędzy PKP CARGO Euronaft Trzebinia Sp. z oo ( „Euronaft”) warunkowej zobowiązującej umowie Sprzedaży zorganizowanej Części przedsiębiorstwa Euronaft, w ramach ktorej Euronaft świadczy Usługi Transportu Kolejowego, usługi Obsługi bocznic Kolejowych oraz Usługi robót torowych i Usługi naprawy Taboru szynowego ( „ZCP Kolej”) w Postaci uzyskania przez spółkę Orlen KolTrans Sp. z oo ( „KolTrans”) (Która bedzie nabywcą ZCP Kolej pod warunkiem nabycia udziałów w KolTrans przez podmiot z Grupy kapitałowej Emitenta) oraz Euronaft zbieżnych Indywidualnych interpretacji podatkowych właściwych organów podatkowych, TJ. W OBU przypadkach potwierdzających klasyfikację ZCP Kolej, Jako zorganizowanej Części przedsiębiorstwa w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

Podstawa prawna:

§ 5 UST. 1 pkt 4 oraz § 10 Rozporządzenia ministro Finansów Z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie Informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne Informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim Panstwa (Dz oo 2014 r. poz. 133).