Platforma zakupowa

Spełnienie się ostatniego z warunków zawieszających określonych w umowie dotyczącej nabycia przez PKP CARGO S.A. 80% udziałów w spółce Advanced World Transport B.V.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.,raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. oraz raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 17 marca 2015 r., Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 maja 2015 r. spełnił się ostatni z warunków zawieszających (uzyskanie przez Spółkę od właściwych organów ochrony konkurencji, zgody na koncentrację pomiędzy Spółką a Advanced World Transport B.V. z siedzibą w Amsterdamie („AWT”)), określonych w umowie zawartej w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiędzy Spółką, Panem Zdenkiem Bakala („ZB”) oraz The Bakala Trust („ZBT”) ( ZB oraz ZBT łącznie jako „Sprzedający”), dotyczącej nabycia przez Spółkę 60.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki AWT, stanowiących 80% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym AWT i uprawniających do wykonywania 80% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników AWT.

Przeniesienie tytułu prawnego do udziałów w kapitale zakładowym AWT zostanie dokonane na podstawie holenderskiego aktu notarialnego w zamian za zapłatę ceny sprzedaży przez Spółkę.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1.4 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).