Platforma zakupowa

Rezygnacja członka Zarządu

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o złożeniu przez pana Łukasza Boronia rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji członka i prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym. Przyczyną rezygnacji jest sytuacja osobista.

Ponadto w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę o czasowym powierzeniu funkcji sprawowanych przez prezesa Zarządu panu Adamowi Purwinowi, członkowi Zarządu ds. Finansowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.