Platforma zakupowa

Rezygnacja członka Zarządu

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 lutego 2014 r. Pan Sylwester Sigiel złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Zarządu ds. Handlowych. W celu umożliwienia niezakłóconego zarządzania Spółką w obszarze handlu, rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. uchwały o powołaniu nowego Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe