Platforma zakupowa

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o złożeniu przez Pana Piotra Fidosa rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 12 grudnia 2013 r. Pan Piotr Fidos uzasadniając swoją decyzję wskazał powody osobiste.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Piotrowi Fidosowi za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.