Platforma zakupowa

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020 r. Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2020 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Mirosława Antonowicza.

Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Zarząd PKP CARGO dziękuje Panu Mirosławowi Antonowiczowi za wkład włożony w rozwój Spółki.

W wyniku dokonanych zmian, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1) Pan Krzysztof Mamiński,
2) Pan Władysław Szczepkowski,
3) Pan Paweł Sosnowski,
4) Pan Krzysztof Czarnota,
5) Pan Jerzy Sośnierz,
6) Pan Tadeusz Stachaczyński,
7) Pan Dariusz Górski,
8) Pani Zofia Dzik,
9) Pani Izabela Wojtyczka
10) Pan Antoni Duda

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).