Platforma zakupowa

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 października 2014 r. Pan Łukasz Górnicki złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W treści dokumentu nie wskazano przyczyn rezygnacji.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Łukaszowi Górnickiemu za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).