Platforma zakupowa

Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok 2015

Raport bieżący nr 17/2016 Z dnia 18 marca 2016 Roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. . 56 Ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje W W poufne

Zarząd PKP CARGO SA ( „Spółka”) informuje, Iż w dniu 18 Marca 2016 r. Podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia zrobić Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie Uchwały dotyczącej Pokrycia poniesionej Straty netto w kwocie 114 125 438,44 zł wynikającej z jednostkowego Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 Roku zrobić 31 Grudnia 2015 Roku z Zysków lat przyszłych oraz W przedmiocie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki niewypłacania dywidendy za Rok obrotowy od 1 Stycznia 2015 Roku zrobić 31 Grudnia 2015 Roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, Iż zgodnie Z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany zrobić rady Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania.

Podstawa prawna:

Art. 56 Ust. 1 pkt 1 ustawy Z dnia 29 lipca 2005 r. O ofercie i warunkach wprowadzania Publicznej Instrumentów Finansowych zrobić zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o spółkach Publicznych (Dz.U. 2013 poz 1382)..