Platforma zakupowa

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 20 marca 2019 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) z wnioskiem o podział zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE w kwocie 253.945.476,86 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

1) kwotę 147.979.636,62 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) uwzględniając brzmienie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych przeznaczyć na kapitał zapasowy,

2) kwotę 38.785.464,74 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,

3) kwotę 67.180.375,50 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd PKP CARGO wniosek na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.