Platforma zakupowa

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 12 marca 2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) z wnioskiem o podział zysku netto w kwocie 58.610 tys. zł wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w następujący sposób:

(i) kwotę 4.689 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,
(ii) kwotę 53.922 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Zarząd PKP CARGO S.A. postanowił wystąpić do ZWZ o przeznaczenie na wypłatę dywidendy dodatkowo 56.078 tys. zł pochodzących z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

Łączny poziom rekomendowanej do wypłaty dywidendy wynosi 110 mln zł i stanowi 40% skonsolidowanego wyniku netto skorygowanego o zdarzenie jednorazowe w postaci Programu Dobrowolnych Odejść, którego koszt w wysokości 265 mln zł obciążył wynik Grupy PKP CARGO za 2014 rok.

W opinii Zarządu zarekomendowany poziom wypłaty dywidendy pozostaje zgodny z polityką dywidendy Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim