Platforma zakupowa

Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 30 maja 2017 r., niniejszym informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. Spółka, na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i obejmującej stan na dzień 22 czerwca 2017 r., powzięła informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w dniu 21 czerwca 2017 r. zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałami nr 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, 32/2017, 33/2017, 34/2017 i 35/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2017 r.

Wykaz zmian w Statucie Spółki został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 13/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).