Platforma zakupowa

Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. , niniejszym informuje, iż Spółka w dniu 27 lutego 2019 r., w wyniku monitoringu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego dostępną pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna, powzięła informację o dokonanym w dniu 27 lutego 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 26 ust. 2 pkt 6 Statutu PKP CARGO S.A.

Zmiana ta została przyjęta § 3 Uchwały nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. i dotyczy nadania nowego brzmienia § 26 ust. 2 pkt 6 Statutu PKP CARGO S.A.

Treść zmienionego postanowienia Statutu PKP CARGO S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757.