Platforma zakupowa

Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym, na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, powzięła informację o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałami nr 24/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A., które odbyło się 29 czerwca 2020 r.
Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 sierpnia 2020 roku w drodze uchwały, przyjęła jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na mocy powyższych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
Przyjęte ww. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. i zarejestrowane przez sąd rejestrowy zmiany Statutu PKP CARGO S.A. obejmują następujące paragrafy:
1) § 12 ust. 3 dotychczas oznaczony jako skreślony otrzymał nowe brzmienie;
„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”
2) zmiana brzmienia § 16 ust. 3;
§ 16 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:
„3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy:
1) zaciąganie kredytów i pożyczek;
2) ustanawianie hipotek i zastawów;
2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2, o wartości przekraczającej 50.000 złotych;
3) udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;
4) wystawianie, akceptowanie, awalowanie lub indosowanie weksli;
5) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki;
6) utworzenie i likwidacja przedstawicielstwa Spółki za granicą;
7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego Spółki;
8) powołanie prokurenta;
9) wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;
10) tworzenie kapitałów rezerwowych;
11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej.”;
otrzymał brzmienie:
„3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy:
1) zaciąganie kredytów i pożyczek;
2) ustanawianie hipotek i zastawów;
2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2, o wartości przekraczającej 50.000 złotych;
3) udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;
4) wystawianie, akceptowanie, awalowanie lub indosowanie weksli;
5) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki;
6) utworzenie i likwidacja przedstawicielstwa Spółki za granicą;
7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
8) powołanie prokurenta;
9) wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;
10) tworzenie kapitałów rezerwowych;
11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej;
12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

3) zmiana brzmienia § 14 ust. 6 pkt 7;
§ 14 ust. 6 pkt 7 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
„7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian, ich istoty i zakresu, jak również uzasadnienie wprowadzonych zmian; raport zawiera również oświadczenie o zgodności procedury wprowadzenia zmian Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, szczegółową treść raportu określa komitet ds. nominacji; Rada Nadzorcza przekazuje pisemny raport komitetu ds. nominacji akcjonariuszom Spółki w ramach materiałów przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki na potrzeby najbliższego Walnego Zgromadzenia;”
otrzymał brzmienie:
„7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;”

4) skreślenie ust. 4 w § 24;
w § 24 Statutu PKP CARGO S.A. skreślono ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:
„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.”

5) zmiana brzmienia § 25 ust. 3 pkt 13.
§ 25 ust. 3 pkt 13 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
„13) wyrażanie zgody na:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,
c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,
e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych
– o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d) oraz § 12 ust. 4 i 5;”
otrzymał brzmienie:
„13) wyrażanie zgody na:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,
c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,
e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych
– o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu w tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej;”

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuję przyjęty przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu PKP CARGO S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).