Platforma zakupowa

Rejestracja zmian statutu spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 listopada 2013 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 listopada 2013 r., na mocy którego dokonano wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w statucie Spółki („Statut”) przyjętych uchwałą numer 61/2013 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 października 2013 roku, w zakresie postanowień o ważności Walnego Zgromadzenia, zasad powoływania członków Zarządu Spółki i trybu podejmowania uchwał dotyczących zmian niektórych postanowień Statutu.

W załączeniu Spółka podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie Statutu, treść dokonanych zmian w Statucie i tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).