Platforma zakupowa

Rejestracja zmian Statutu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 08 lutego 2016 r., niniejszym informuje iż w dniu 22 marca 2016 r. Spółka na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i obejmującej stan na dzień 22 marca 2016 r. powzięła informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w dniu 22 marca 2016 r. zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałami nr 2/2016 i 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 08 lutego 2016 r. Wykaz zmian w Statucie Spółki został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2016 z dnia 08 lutego 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).