Platforma zakupowa

Rejestracja zmian Statutu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 1 maja 2015 r., niniejszym informuje iż w dniu 11 maja 2015 r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 maja 2015 r. zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałami nr 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 kwietnia 2015 r.
Wykaz zmian w Statucie Spółki jak również tekst jednolity Statutu Spółki zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 21/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. oraz nr 26/2015 z dnia 1 maja 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).