Platforma zakupowa

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 11 marca 2014 r., Zarząd PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2014 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 kwietnia 2014 r., na mocy którego zarejestrowana została zmiana statutu Spółki („Statut”), dokonana w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 60/2013 z dnia 2 października 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz dokonana została rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.166.900.750 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 2.239.345.850 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 1.448.902 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcji zwykłych imiennych serii C Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba akcji oraz głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 44.786.917 (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście).

Ponadto, Zarząd Spółki podaje do wiadomości, iż Statut został zmieniony w następujący sposób:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.166.900.750 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

  1. 43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda; oraz
  2. 15 (słownie: piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.”

Nowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.239.345.850 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

  1. 43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;
  2. 15 (słownie: piętnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;
  3. 1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcje zwykłe imienne serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda.”

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z póź. zm.).