Platforma zakupowa

Raport biezacy EBI nr 2 2013

Informacja o odstąpieniu od stosowania wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Raport bieżący nr 2/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż podjął decyzję o odstąpieniu od stosowania zasady zawartej w Rozdziale IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Decyzja o niestosowaniu zasady, zgodnie z którą Spółka powinna między innymi zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad, została podjęta z uwagi na ryzyka natury prawnej i organizacyjno – technicznej, mogące zagrażać prawidłowemu przebiegowi walnego zgromadzenia przy zapewnieniu akcjonariuszom takiego sposobu komunikacji.

W opinii Spółki, aktualnie obowiązujące w Spółce zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podjął decyzję o odstąpieniu od stosowania zasady zawartej w Rozdziale II pkt 1 podpunkt 9a) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie tej zasady nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani kompletność istotnych informacji przekazywanych przez Spółkę Akcjonariuszom.

Spółka nie wyklucza możliwości zastosowania ww. zasad w przyszłości.

Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 ust. 3