Platforma zakupowa

Raport biezacy EBI nr 1 2013

Informacja o niestosowaniu przez spółkę PKP CARGO S.A. niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Raport bieżący nr 1/2013 z dnia 28 października 2013 roku

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), doceniając rangę zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Spółki z jej otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami Spółki, wykonując obowiązek nałożony §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że przyjmuje do stosowania
wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z wyłączeniem rekomendacji 9 części I, w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.
Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Spółka wyraża poparcie dla powyższej rekomendacji, jednakże decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest przez akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu, zaś skład Zarządu powoływany jest według zasad określonych w statucie Spółki. Spółka prowadzi
politykę, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie nie kierując się przy tym kryterium płci.

Ponadto, Spółka informuje, że do momentu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej nie będzie stosować również rekomendacji 6 części III, odnoszącej się do kryterium niezależności (określonego w Załączniku II do zaleceń Komisji nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.) od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, które powinno zostać
spełnione przez przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, w terminie sześciu miesięcy od dnia rejestracji statutu Spółki, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skład Rady Nadzorczej powinien zostać
uzupełniony tak, aby przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniło kryterium niezależności.

Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt 3

Osoby reprezentujące spółkę: Łukasz Boroń – Prezes Zarządu