Platforma zakupowa

Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, ”PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku, działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), oraz § 14 ust. 6 pkt 6 Statutu PKP CARGO S.A.,  niniejszym przekazuje w załączeniu treść protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna: par. 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)