Platforma zakupowa

Przyznanie dofinansowania dla trzech projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o przyznaniu dofinansowania dla trzech projektów złożonych przez PKP CARGO oraz spółkę zależną – PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp z o.o. („PKP CARGO CL Małaszewicze”) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko („POIiŚ”) – konkurs nr POIiŚ.3.2/1/16 dla Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny:

I. Projekt pn. „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych” (beneficjent PKP CARGO) – wnioskowane dofinansowanie 92 394 600,00 PLN – przyznane dofinansowanie 92 394 600,00 PLN;

II. Projekt pn. „Wagony platformy do przewozów intermodalnych” (beneficjent PKP CARGO) – wnioskowane dofinansowanie 183 428 050,00 PLN – przyznane dofinansowanie 183 428 050,00 PLN;

III. Projekt pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia” (beneficjent PKP CARGO CL Małaszewicze) – wnioskowane dofinansowanie 12 852 149,90 PLN – przyznane dofinansowanie 12 852 149,90 PLN.

W ocenie Zarządu Spółki powyższe dofinansowanie przyczyni się do sukcesywnej realizacji strategii rozwoju Grupy PKP CARGO i docelowo przełoży na zwiększenie jej roli jako podmiotu działającego na rynku intermodalnym w Polsce i za granicą.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR