Platforma zakupowa

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 47/2014 oraz nr 48/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., informuje iż w dniu 28 sierpnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględnia zmiany wynikające z podjętej w dniu 30 lipca 2014 roku uchwały nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych do Statutu na podstawie powyższej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zaprezentowany w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).