Platforma zakupowa

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałami nr 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia.. Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).