Platforma zakupowa

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2017r. Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, 32/2017, 33/2017, 34/2017, 35/2017, 36/2017 i 37/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 maja 2017 r.

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki weszła w życie z dniem podjęcia.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).