Platforma zakupowa

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. i nr 29/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Tekst jednolity Statutu PKP CARGO S.A. zawiera zmianę wprowadzoną uchwałą nr 10/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2023 r. oraz zmiany wprowadzone uchwałami nr 51/2023, 56/2023, 57/2023 i 60/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r.